OUTPLACEMENT
Wanneer kan of moet ik outplacementbegeleiding aanbieden?

Sinds 1 januari 2014 is er heel wat veranderd in het outplacementlandschap: waar vroeger enkel naar de leeftijd
en de anciënniteit werd gekeken, speelt de opzeggingstermijn nu ook een beslissende rol.

v Een werknemer met een opzegtermijn of verbrekingsvergoeding van minstens 30 weken
ontslaan

Wanneer de werknemer minstens 30 weken opzeg moet presteren, of een verbrekingsvergoeding krijgt voor die
periode, bent u als werkgever verplicht de werknemer een geldig en concreet outplacementaanbod te doen.

Te presteren opzegtermijn
Indien de werknemer de opzeg moet presteren, wordt de outplacementbegeleiding opgestart tijdens de
opzegperiode (op de dagen van sollicitatieverlof) en geldt de fasering van cao 82 bis (3 fases, zie verder
hieronder).

Verbrekingsvergoeding
In de situatie van een verbrekingsvergoeding worden, ongeacht of de werknemer instemt of niet, 4 weken van de
vergoeding besteed aan de outplacementbegeleiding. De werknemer krijgt deze 4 weken dus niet uitbetaald.

Bovenstaande regelgeving geldt ook voor medewerkers uit de openbare sector.


v Een werknemer met een opzegtermijn of verbrekingsvergoeding van minder dan 30 weken
ontslaan

De werkgever is alsnog verplicht (cao 82 bis), uiterlijk 15 dagen na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst
en zonder dat de werknemer het aanvraagt, een geldig outplacementaanbod te doen. Dit moet gebeuren voor
een werknemer die:
ü minstens 45 jaar is op het ogenblik van het ontslag (=betekening van de opzeggingstermijn of bij
onmiddellijke verbreking van de arbeidsovereenkomst) en
ü gebonden is door een arbeidsovereenkomst voor minstens een halftijdse betrekking en
ü minstens 1 jaar ononderbroken dienstanciënniteit heeft op het moment van het ontslag en
ü onderhevig is aan de bepalingen van de wet op de collectieve arbeidsovereenkomst (werknemers van
de openbare sector komen niet in aanmerking)

Dit verplicht aanbod geldt niet bij een ontslag om dringende reden.U hoeft geen outplacement aan te bieden als:
ü uw ontslagen werknemer het rustpensioen kan aanvragen (dit is 65 jaar voor mannen en 64
jaar voor vrouwen),
ü uw ontslagen werknemer minder dan halftijds werkt,
ü uw ontslagen werknemer niet beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt na het einde van
zijn opzeggingsvergoeding of van de periode gedekt door zijn opzeggingsvergoeding. Dit is
wanneer hij ofwel de leeftijd van 58 jaar bereikt heeft ofwel een beroepsverleden kan
aantonen van 38 jaar.

Opgelet: Indien de ontslagen medewerker die minder dan halftijds werkt, of die niet meer
beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt, zelf vraagt naar een outplacementbegeleiding moet u
alsnog verplicht het aanbod doen aan de ontslagen werknemer. Wanneer uw ontslagen werknemer
niet valt onder de wetgeving van CAO82 bis - omdat hij bv. jonger is dan 45 jaar - kan u als
werkgever ervoor opteren om hem alsnog een ontslagbegeleiding aan te bieden, maar dit op
vrijwillige basis.


v Herstructurering of collectief ontslag
Wanneer uw onderneming herstructureert, dient u een outplacementbegeleiding aan te bieden met
een minimum duur van 3 maanden voor de -45 jarigen en 6 maanden voor de +45 jarigen.
Gaat uw onderneming over tot een collectief ontslag dat niet valt onder de wetgeving van de
herstructurering, dan dient u zich als werkgever wel te houden aan de wetgeving van CAO82bis.


v Faillissement
Wanneer uw onderneming in faling gaat, dient de curator een aanvraag tot outplacement in bij het
SIF (Sociaal Interventie Fonds). Het SIF (via de VDAB) organiseert en betaalt binnen het Vlaamse
gewest de outplacementbegeleiding voor de werknemers, gefailleerde zelfstandigen, helpers van
gefailleerde zelfstandigen en werknemers die tot een jaar voor het faillissementsvonnis in de
onderneming werkten.
Zij krijgen dan een ruim outplacementaanbod voor de verwerking van de faling, en hun zoektocht
naar een nieuwe betrekking, aangeboden.
Het Sociaal Interventiefonds duidt zelf een outplacementkantoor aan en betaalt de begeleiding en de
kosten van een eventuele opleiding.


Contacteer ons gerust vrijblijvend indien u verdere informatie rond outplacementbegeleiding
wenst.

U moet dus uiterlijk vijftien dagen na het einde van de
arbeidsovereenkomst een geldig outplacementaanbod
doen aan de ontslagen werknemer. Dit aanbod dient via
een aangetekend schrijven te gebeuren.

Indien u als werkgever uw ontslagen werknemer geen
geldig outplacementaanbod  doet,  dan is de ontslagen
werknemer verplicht zelf een aanvraag bij u in te dienen.
Wanneer u uw verplichtingen inzake
outplacementbegeleiding niet nakomt, bent u verplicht
een boete van 1800 EUR ten gunste van de RVA  te
betalen.
Wat?


Voor wie?


Programma


Voordelen


Getuigenissen


Contact> Vrijwillige outplacement


© 2016 Auxilios bvba - Jacob van Arteveldestraat 3 bus 1.1 - 8800 Roeselare - info@herstart.be - T 051 22 06 58   

Jacob van Arteveldestraat 3 bus 1.1
8800 Roeselare
051 22 06 58
info@herstart.be
>> Home