Wanneer kan of moet ik instappen in de outplacementbegeleiding?

Ontslag krijgen
Sinds 1 januari 2014 is er heel wat veranderd in het outplacementlandschap: waar vroeger enkel naar de leeftijd en de
anciƫnniteit werd gekeken, speelt de opzeggingstermijn nu ook een beslissende rol.

Minstens 30 weken opzeg presteren of uitbetaald
Wanneer je minstens 30 weken opzeg moet presteren, of een verbrekings-
vergoeding krijgt voor die periode, is de werkgever verplicht jouw
een geldig en concreet outplacementaanbod te doen.
Jij bent echter niet verplicht hierop in te gaan.

Indien je opzeg gepresteerd moet worden, wordt de outplacement-
begeleiding opgestart tijdens je opzegperiode (op de dagen van je
sollicitatieverlof) en geldt de fasering van cao 82 bis (zie hieronder).

In de situatie van een verbrekingsvergoeding worden, ongeacht of je
instemt of niet, 4 weken van je opzegvergoeding besteed aan de
outplacementbegeleiding en krijg je die dus niet uitbetaald.

Bovenstaande regelgeving geldt ook voor medewerkers uit de openbare sector.

Minder dan 30 weken opzeg of uitbetaald
Je bent alsnog wettelijk verplicht (cao 82 bis) in te stappen in een outplacementbegeleiding aangeboden door jouw
werkgever indien je:
  minstens 45 jaar bent op het ogenblik van het ontslag (=betekening van de opzeggingstermijn) of bij onmiddellijke      
verbreking van de arbeidsovereenkomst
gebonden bent door een arbeidsovereenkomst voor minstens een halftijdse betrekking
minstens 1 jaar ononderbroken dienstanciƫnniteit hebt op het moment van het ontslag
onderhevig bent aan de bepalingen van de wet op de collectieve arbeidsovereenkomst (werknemers va de openbare
sector komen niet in aanmerking)

Dit verplicht aanbod geldt niet bij een ontslag om dringende reden.

De outplacementbegeleiding  stopt op het ogenblik dat je een nieuwe betrekking gevonden hebt, of een beroepsbezigheid
als zelfstandige hebt opgestart. De begeleiding kan worden hervat indien je binnen een periode van 3 maanden na de
nieuwe indiensttreding deze betrekking opnieuw verliest. De begeleiding neemt sowieso een einde na het verstrijken van de
12 maanden na de aanvang.

Als bovenstaande voorwaarden voor jou van toepassing zijn, dan dient jouw werkgever jou verplicht de outplacement aan
te bieden.
De begeleiding wordt opgestart op vraag van, en voor rekening van, de werkgever.

Indien jouw werkgever geen geldig outplacementaanbod doet, 
dan ben je verplicht dit zelf te vragen aan jouw werkgever. 
Als jij jouw verplichtingen niet nakomt, kan je gesanctioneerd worden door de RVA. Dit kan leiden tot een
schorsing van jouw recht op werkloosheidsuitkeringen voor een periode van 4 tot 52 weken.

Jouw werkgever hoeft geen outplacement aan te bieden als:
je het rustpensioen kan aanvragen (dit is 65 jaar voor mannen en 64 jaar voor vrouwen),
je minder dan halftijds werkt,
je niet beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt na het einde van jouw opzeggingsvergoeding of van de periode
gedekt door jouw opzeggingsvergoeding. Dit kan enkel als je de leeftijd van 58 jaar bereikt hebt ofwel een
beroepsverleden kan aantonen van 38 jaar.

Opgelet: Indien je, als ontslagen medewerker die minder dan halftijds werkt, of die niet meer beschikbaar moet zijn voor
de arbeidsmarkt, zelf een outplacementbegeleiding wil, dan is de werkgever verplicht je alsnog een aanbod te doen.
Wanneer je niet valt onder de wetgeving van CAO82 bis - omdat je bv. jonger bent dan 45 jaar - kan de werkgever ervoor
opteren om je alsnog een outplacementbegeleiding aan te bieden, maar dit dan wel op vrijwillige basis.

Herstructurering of collectief ontslag
Wanneer de onderneming waar je werkzaam bent, herstructureert, val je als werknemer onder de wettelijke bepaling van
het koninklijk besluit van April 2009.
Je krijgt daarbij outplacement aangeboden met een minimum duur van 3 maanden voor de -45 jarigen en 6 maanden voor
de +45-jarigen.
Gaat de onderneming waar je werkzaam bent, over tot een collectief ontslag dat niet valt onder de wetgeving van de
herstructurering, dan dient de werkgever zich wel te houden aan de wetgeving van CAO82bis.

Faillissement
Wanneer de onderneming waar je werkzaam bent, in faling gaat, dan dient de curator een aanvraag tot outplacement in bij
het SIF (Sociaal Interventie Fonds). Je krijgt dan een ruim outplacementaanbod voor de verwerking van de faling en de
zoektocht naar een nieuwe betrekking aangeboden. Het SIF voorziet daarbij ook een extra budget voor het volgen van
opleidingen.

OUTPLACEMENT
Wat?

Voor wie?

Programma

Voordelen

Getuigenissen

Contact


© 2016 Auxilios bvba - Jacob van Arteveldestraat 3 bus 1.1 - 8800 Roeselare - info@herstart.be - T 051 22 06 58   
>> Home
Jacob van Arteveldestraat 3 bus 1.1
8800 Roeselare
051 22 06 58
info@herstart.be